1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Даний Статут розроблений відповідно до законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Київського технікуму електронних приладів (КТЕП). Київський технікум електронних приладів розпочав свою діяльність як Олександрівське технічне училище згідно з Постановою Київської міської Думи від 19 вересня 1874 року, навчальний заклад був перейменований наказом відділу народної освіти Київського губревкому від 10.09.1920 року № 415 в Київський механічний технікум. Відповідно до наказу Міністерства електронної промисловості СРСР від 19.01.1966 року №46 навчальний заклад був перейменований в Київський технікум електронних приладів.

1.2. Місцезнаходження технікуму: Україна, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 17, тел. 529-12-83, 528-71-53, факс 528-62-64, електронна адреса www.ктеп.kiev.ua , email: ktep2006@ukr.net

1.3. Основними напрямами діяльності технікуму є:

– підготовка висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста згідно з державним замовленням і договірними зобовязаннями на основі повної та базової загальної середньої освіти з одночасним наданням повної загальної середньої освіти;

– підготовка кваліфікованих робітників,

– підвищення кваліфікації керівних кадрів та спеціалістів для радіоелектронної промисловості;

– підготовка до вступу до вищих навчальних закладів;

– культурно-освітня, фінансово-економічна, господарська та комерційна діяльність;

– надання платних освітніх та інших послуг, що не суперечать законодавству України;

– атестація педагогічних кадрів.

1.4. Головними завданнями технікуму є :

– здійснення освітньої діяльності з вищевказаних напрямів, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і відповідає стандартам вищої освіти;

– забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

– вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

– створення відповідних умов для практичного навчання студентів;

– забезпечення умов для формування соціально-зрілої, творчої особистості, виховання громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, відповідальності за свою долю, долю суспільства і держави;

– здійснення культурно-виховної, спортивної і оздоровчої діяльності;

– забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

– підвищення освітньо-культурного рівня громадян;

– проведення інноваційної, виробничої та інформаційної діяльності.

1.5. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії, протокол № 72 від 01.07.2008р. та наказу МОН України від 07.07.2008 р., № 2180-Л (ліцензія серія АВ № 506224, від 19.01.2010 року) Київський технікум електронних приладів має право готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за такими спеціальностями:

5.01020501 «Діловодство»

5.03050401 «Економіка підприємства»

5.03050901 «Бухгалтерський облік»

5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»

5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях»

5.05080201 «Конструювання та технічне обслуговування виробів електронної техніки»

5.05090101 «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»

5.05100101 «Радіотехнічні вимірювання»

1.6. Технікум є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові рахунки у відділенні Державної казначейської служби м. Києва, печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, мати обовязки, бути позивачем і відповідачем у суді, мати свої символи і атрибути.

1.7. Технікум здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту.

1.8. Структурні підрозділи технікуму створюються відповідно до законодавства та головних завдань діяльності технікуму і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються технікумом. Технікум має у своєму складі:

1.8.1. відділення, які обєднують навчальні групи з однієї або декількох спеціальностей, створюються рішенням директора технікуму, якщо на ньому навчається не менше ніж 150 студентів;

1.8.2. циклові, методичні комісії та інші навчально-методичні підрозділи, що створюються рішенням директора технікуму за умови, якщо до їх складу входять не менше, ніж три викладачі. Кількість циклових, предметних та методичних комісій, інших навчально-методичних підрозділів, кандидатури їх голів та персональний склад затверджується наказом директора технікуму на кожний навчальний рік;

1.8.3. навчальні, навчально-методичні кабінети та навчально-виробничі лабораторії, перелік яких встановлюється навчальними планами, затверджується наказом директора технікуму на кожний навчальний рік;

1.8.4. бібліотека з читальною залою для викладачів та студентів;

1.8.5. навчально-курсовий центр професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів;

1.8.6. спортивний комплекс;

1.8.7. бухгалтерія;

1.8.8. архів, який є ланкою державної мережі архівів;

1.8.9. заклад харчування.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА

Технікум підпорядкований Міністерству освіти і науки України, права та обовязки якого визначаються в межах законодавства. Повноваження Міністерства освіти і науки України щодо управління навчальним закладом:

– розробляє програми розвитку вищої освіти, стандарти вищої освіти;

– визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення вищих навчальних закладів;

– здійснює навчально-методичне керівництво і контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування;

– здійснює ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів, видає їм ліцензії, сертифікати;

– формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;

– сприяє працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів;

– затверджує правила прийому на навчання до вищих навчальних закладів;

– затверджує статути підпорядкованих йому вищих навчальних закладів;

– організовує вибори, призначає та звільняє з посад керівників підпорядкованих йому вищих навчальних закладів;

– здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю навчального
закладу;

– здійснює контроль за втіленням державної політики у галузі освіти,
дотриманням нормативно-правових актів про вищу освіту;

– здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

3. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ

3.1. Цивільна правоздатність технікуму виникає з моменту його створення (державної реєстрації) і складається з його прав та обовязків.

3.2. Технікум має право:

– визначати зміст освіти відповідно до державних стандартів та освітньо-професійних програм, встановлених для вищих навчальних закладів освіти I (першого) рівня акредитації;

– визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

– готувати фахівців за державним замовленням і замовленнями галузевих міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з юридичними, фізичними особами;

– здійснювати підготовку кваліфікованих робітників, перепідготовку з наданням другої кваліфікації за напрямом (професією), підвищення кваліфікації робітничих кадрів;

– встановлювати кваліфікаційні розряди (категорії) з числа масових професій галузі, що відповідає фаху навчання в технікумі;

– організовувати курси підготовки для вступу до вищих навчальних закладів;

– організовувати курси підвищення кваліфікації керівних кадрів та спеціалістів для радіоелектронної промисловості;

– створювати в установленому порядку структурні підрозділи, формувати їх штатний розпис;

– отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, компютери, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян і благодійних фондів;

– укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами і організаціями різних форм власності в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до законодавства;

– розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів;

– здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт основних фондів;

– користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих закладів освіти, в тому числі з оподаткування;

– в установленому порядку входити до складу навчально-науково-виробничих комплексів;

– проводити спільну діяльність з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями на підставі відповідних угод;

– здавати в оренду приміщення відповідно до законодавства;

– реалізовувати підприємствам, організаціям наднормативний запас матеріалів, обладнання тощо за згодою Міністерства освіти і науки України;

– виготовляти продукцію власного виробництва та здійснювати її реалізацію у визначеному законодавством порядку;

– здійснювати закупку необхідного обладнання, продуктів та сировини в підприємств різних форм власності;

– надавати платні послуги згідно з законодавством України;

3.3. Технікум зобовязаний:

– забезпечити організацію навчально-виховного процесу відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, вимог державних
стандартів освіти, Положення про організацію навчального процесу у
вищих навчальних закладах та інших нормативних актів з питань освіти;

– у своїй діяльності дотримуватися вимог стандартів вищої освіти щодо підготовки і перепідготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та підвищення кваліфікації кадрів;

– дотримуватися договірних зобовязань з іншими субєктами освітньої, виробничої, наукової, комерційної діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами;

– створювати належні умови для якісної організації навчально-виховного процесу студентів, слухачів та високопродуктивної праці співробітників, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, безпеки праці, соціального страхування, протипожежної безпеки;

– здійснювати матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, наукової та інформаційної діяльності;

– забезпечувати економне і раціональне використання фінансових та матеріальних ресурсів;

– своєчасно сплачувати податки та інші платежі згідно з законодавством України;

– здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

– забезпечувати готовність органів управління та формувань цивільної оборони до захисту учасників навчально-виховного процесу при виникненні надзвичайних ситуацій;

– виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

– здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність згідно з законодавством України;

– звітувати перед Міністерством освіти і науки України про напрями та результати діяльності технікуму.

Обовязки технікуму реалізуються через обовязки директора, педагогічних працівників, інших співробітників, студентів. Діяльність, яка підлягає ліцензуванню, патентуванню або потребує необхідного спеціального дозволу, може здійснюватися після їх одержання.

3.4. Права та обовязки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у технікумі, визначаються відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань освіти.

3.4.1. Педагогічні працівники приймаються на роботу на умовах, передбачених законодавством України і Положенням про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності.

Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

– проведення науково-пошукової роботи;

– індивідуальну педагогічну діяльність;

– участь в громадському самоврядуванні;

– додаткову оплачувану відпустку, передбачену законодавством;

– забезпечення житлом відповідно до законодавства;

– отримання пільгових кредитів для індивідуального та кооперативного житлового будівництва;

– підвищення кваліфікації у закладах освіти, установах та організаціях, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;

– участь в обговоренні найважливіших питань навчальної, наукової, виховної і виробничої діяльності технікуму.

Педагогічні працівники зобовязані:

– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

– забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін;

– забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на
рівні обовязкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, сприяти
розвитку здібностей студентів;

– особистим прикладом прищеплювати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості та інших доброчинностей;

– виховувати у студентів повагу до батьків, жінок, старших за віком,
народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;

– готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента;

– захищати студентів від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюнових виробів;

– додержуватись законів, Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку технікуму.

Педагогічні працівники мають і інші права та обовязки, передбачені законами і даним Статутом. Технікум забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників не рідше ніж один раз на пять років. Річне навчальне навантаження педагогічних працівників призначається відповідно до наказу керівника закладу за погодженням з профспілковою організацією. Додаткові години навчального навантаження, при їх наявності, педагогічним працівникам встановлюються за їх згодою та за погодженням з профспілковим комітетом технікуму. Педагогічним працівникам технікум забезпечує:

– належні умови праці, побуту, відпочинку;

– встановлення посадових окладів та надбавок відповідно до законодавства;

– соціальний захист відповідно до законодавства.

За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники та співробітники технікуму у встановленому порядку можуть бути заохочені:

– представленням до державних нагород;

– присвоєнням почесних звань;

– державними преміями, преміями, грамотами;

– іншими видами морального та матеріального заохочення.

3.4.2. Особами, які навчаються в технікумі, є студенти. Права та обовязки студентів технікуму визначаються відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”.

Студенти технікуму мають право на:

– вибір форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, аудиторних занять;

– продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; здобуття додаткової освіти відповідно до угоди із закладом освіти;

– одержання направлення на навчання до інших закладів освіти
у тому числі за кордоном;

– безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;

– додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з
навчанням;

– користування навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою технікуму;

– участь у пошуково-дослідній, творчій діяльності, конференціях, виставках, конкурсах, олімпіадах;

– участь у громадському самоврядуванні, обговоренні та вирішенні питань навчально-виховного процесу, призначенні стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

– участь в обєднаннях громадян;

– забезпечення стипендією у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

– безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, медичних та інших підрозділів технікуму у визначеному законодавством порядку;

– академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого закладу освіти або іншу форму навчання відповідно до законодавства;

– канікулярну відпустку, тривалість якої не менше, ніж вісім календарних тижнів;

– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх гідність.

Студенти технікуму зобовязані:

– дотримуватись законів, цього Статуту та Правил внутрішнього розпорядку технікуму;

– виконувати вимоги навчального плану, графіка навчального процесу;

– систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальнокультурний рівень;

– відвідувати заняття, виробничі практики;

– вчасно інформувати керівництво закладу про неможливість відвідування занять, складання заліків та іспитів, виконання контрольних робіт з поважних причин.

Випускники технікуму, які здобули освіту за кошти державного бюджету, отримують направлення на роботу, згідно трьохсторонніх угод, і зобовязані відпрацювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Випускники технікуму, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених угод.

Студент може бути відрахований з технікуму:

– за власним бажанням;

– за невиконання навчального плану;

– за порушення умов контракту;

– в інших випадках, передбачених законами.

3.4.3. Студенти, які навчаються в технікумі, можуть переривати навчання у звязку із обставинами, які унеможливлюють виконання начального плану (за станом здоровя, призовом на строкову військову службу, у разі втрати права на відстрочку від неї, тощо). Студентам, які переривають навчання у технікумі, надається академічна відпустка.

Поновлення на навчання студентів, які відраховані з технікуму, здійснюються під час канікул.

4. УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКУМОМ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ТЕХНІКУМУ

4.1. Управління технікумом здійснюється на підставі принципів:

– автономії та самоврядування;

– розмежування прав, повноважень та відповідальності власника, органів управління вищою освітою, керівництва технікумом та його структурних підрозділів;

– поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

– незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

4.2. Автономія та самоврядування технікуму реалізується відповідно до законодавства і передбачає право:

– самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

– приймати на роботу педагогічних та інших працівників;

– надавати додаткові освітні та інші послуги;

– самостійно розробляти та запроваджувати власні програми діяльності;

– створювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, філії, навчально-методичні центри та інші структурні підрозділи;

– здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;

– на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

– запроваджувати власну символіку та атрибутику;

– звертатися з ініціативою до органів управління освітою про
внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових
актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами
щодо їх удосконалення;

– користуватися земельними ділянками у порядку, встановленому Земельним кодексом України.

4.3. Безпосереднє управління діяльністю технікуму здійснює директор. Директор повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше, ніж пять років.

4.4. Директор технікуму в межах наданих йому повноважень:

– вирішує питання діяльності технікуму, затверджує його структуру;

– видає накази і розпорядження, обовязкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами технікуму;

– представляє технікум у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває технікум;

– є розпорядником майна і коштів;

– виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки у визначеному законодавством порядку;

– приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;

– забезпечує охорону праці, дотримання законності та правопорядку;

– визначає функціональні обовязки працівників;

– формує контингент осіб, які навчаються у технікумі;

– відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються у технікумі;

– контролює виконання навчальних планів і програм;

– здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання та здоровя;

– контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

– забезпечує дотримання службової та державної таємниці;

– організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників технікуму;

– разом з профспілковою організацією подає на затвердження загальних зборів трудового колективу технікуму Правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його;

– відповідає за провадження освітньої діяльності технікуму, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна;

– для вирішення основних питань діяльності відповідно до Статуту директор технікуму створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження;

– відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів;

– щорічно звітує перед Міністерством освіти і науки України та загальними зборами трудового колективу технікуму.

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування технікуму за результатами голосування може рекомендувати Міністерству освіти і науки України на посаду директора технікуму кандидатури претендентів, які набрали більше однієї третини голосів під час голосування або двох претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів під час голосування. Кожен член виборного органу може голосувати лише за одну кандидатуру. Міністерство освіти і науки України зобовязане призначити одну з рекомендованих кандидатур.

Директор технікуму може бути звільнений з посади власником на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту.

4.5. У технікумі діють робочі та дорадчі органи. Для вирішення основних питань діяльності технікуму відповідно Статуту створюються:

– робочі органи: адміністративна рада, приймальна комісія, стипендіальна комісія;

– дорадчі органи: педагогічна рада, методична рада.

4.5.1. Адміністративна рада вирішує поточні питання діяльності технікуму, виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень органів управління освітою, вживає заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів та працівників. До складу адміністративної ради технікуму входять: директор (голова ради), заступники директора, головний бухгалтер, голова профкому.

4.5.2. Склад та функції приймальної комісії визначаються Положенням про приймальну комісію технікуму, яке розробляється на основі Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України та затверджується наказом директора технікуму.

4.5.3. Педагогічну раду очолює директор технікуму. До складу педагогічної ради входять: заступники директора, завідувачі відділеннями, голови предметних(циклових) комісій, завідувач бібліотекою, педагогічні працівники, головний бухгалтер. Засідання педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи. Рішення педагогічної ради є правомочними, якщо на засіданні ради присутні не менше двох третин її членів. Функціями педагогічної ради є розгляд та обговорення питань вдосконалення якості викладання, підвищення педагогічної майстерності викладачів, стану успішності та дисципліни студентів, розвитку матеріально-технічної бази технікуму, заходів на виконання нормативно-правових актів, наказів, положень, інструктивних листів Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України.

4.5.4. Навчально-методична рада обєднує працівників, безпосередньо зайнятих в навчально-виховному процесі. Головою навчально-методичної ради є заступник директора з навчальної роботи. До функцій навчально-методичної ради входить: підготовка пропозицій з питань навчально-виховної та методичної роботи, впровадження в навчальний процес ефективних форм і методів навчання, вивчення і поширення передового досвіду роботи викладачів технікуму, підготовка матеріалів до атестації педагогічних кадрів технікуму.

Навчально-методична рада здійснює поступове залучення студентів до пошуково-дослідної роботи; організовує проведення предметних олімпіад, науково-практичних студентських конференцій, роботу з обдарованою студентською молоддю, надає методичну допомогу молодим викладачам, проводить педагогічні семінари та педагогічні читання. До складу навчально-методичної ради входять методисти, голови циклових комісій технікуму.

Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом директора технікуму відповідно до Статуту технікуму.

5. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.1.Вищим колегіальним органом громадського самоврядування технікуму є загальні збори трудового колективу.
На загальних зборах трудового колективу представлені всі категорії працівників технікуму та представники з числа осіб, які навчаються у технікумі. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності представників трудового колективу становлять педагогічні працівники технікуму, які працюють у технікумі на постійній основі, і не менш як 10 відсотків загальної чисельності представників трудового колективу становлять представники з числа осіб, які навчаються у технікумі.
5.2. Загальні збори трудового колективу технікуму мають такі повноваження:

– приймають Статут технікуму, а також вносять зміни до нього;

– обирають претендентів на посаду директора технікуму;

– вносять подання власнику про дострокове звільнення директора технікуму;

– щорічно заслуховують звіт директора технікуму та оцінюють його діяльність;

– обирають виборних представників до складу конкурсної комісії під час обрання директора технікуму;

– обирають комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

– затверджують Правила внутрішнього розпорядку технікуму;

– затверджують Положення про органи студентського самоврядування;

– розглядають інші питання діяльності технікуму.

5.3. У технікумі та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування, у формі старостату, студентської ради, ради гуртожитку.

Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Питання, що належать до компетенції органів студентського самоврядування, погоджуються з директором технікуму. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються у технікумі, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які

навчаються у закладі, та їхню участь в управлінні технікуму. Усі особи, які навчаються у технікумі, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

5.4. Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів, яка:

– ухвалює Положення про студентське самоврядування;

– обирає виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховує їх звіти;

– визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

Виконавчим органом студентського самоврядування технікуму є студентська рада, яка обирається конференцією студентів терміном на два роки.

5.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом технікуму.

Органи студентського самоврядування:

– приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

– проводять організаційні, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

– сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у технікумі;

– виконують інші функції.

За погодженням з органом студентського самоврядування у технікумі приймається рішення про:

– відрахування осіб, які навчаються у технікумі, та їх поновлення на навчання;

– переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

– переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

– поселення осіб, які навчаються у технікумі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку.

5.6. Керівник вищого навчального закладу має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

5.7. Органи студентського самоврядування можуть приймати участь у діяльності органів громадського самоврядування технікуму та педагогічної ради закладу.

5.8. За погодженням з органом студентського самоврядування у вищому навчальному закладі приймається рішення про призначення заступника директора, який відповідає за роботу із студентами.

6. МАЙНО ТА КОШТИ ТЕХНІКУМУ

6.1. За технікумом, з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом, закріплюються на правах оперативного управління будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, засоби звязку, вироблена продукція, грошові кошти, а також інше необхідне майно.

6.2. Майно, що знаходиться у державній власності та передане в оперативне управління технікуму, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.

6.3. Майно технікуму, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути предметом застави. Відчуження майна, що закріплене за технікумом здійснюється за погодженням з Міністерством освіти і науки України у порядку, встановленому законодавством. Технікум самостійно розпоряджається надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг.

Збитки, завдані технікуму внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються технікуму за рішенням суду або господарського суду.

6.4.Фінансування технікуму здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

6.5. У технікумі створюються:

6.5.1. Загальний фонд на підготовку фахівців у межах державного замовлення;

6.5.2. Спеціальний фонд, який формується за рахунок:

– коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними і фізичними особами;

– доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання;

– безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, зокрема з інших держав;

– доходів від реалізації продукції власного виробництва;

– дотацій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

– надходжень за послуги та роботи, виконані технікумом за договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;

– валютних надходжень;

– інших доходів згідно з законодавством.

Кошти, отримані навчальним закладом як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг, не оподатковуються і не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні навчального закладу за умови, якщо вони спрямовуються на статутну діяльність навчального закладу.

Плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь термін навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів або надання додаткових освітніх послуг повністю, одноразово або частками – помісячно, по семестрах, щорічно.

6.6. Оплата праці в технікумі здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України “Про освіту”, за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, договорами.

6.7. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників технікуму, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обовязків тимчасово відсутніх працівників, здійснюється відповідно до законодавства.

6.8. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, зокрема нерезидентів, технікуму для здійснення освітньої, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності не вважаються прибутком і не оподатковуються.

7. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ

ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Технікум, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Указу Президента України від 13 квітня 2011 року №460 “Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України ” складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до центрального органу державної виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад, органів Державної казначейської служби України, Державної податкової служби, Державної служби статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування.

7.2. Технікум самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

7.3. Директор та головний бухгалтер технікуму несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

7.4. Аудит діяльності технікуму здійснюється згідно з чинним законодавством.

8. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНІКУМУ

8.1. Освітня діяльність технікуму ґрунтується на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, Державної національної програми “Освіта” (“Україна XXI століття”).

8.2. Цілі освітньої діяльності:

– відтворення інтелектуального потенціалу держави;

– забезпечення сфер соціальної та виробничої діяльності кваліфікованими фахівцями;

– формування моральних принципів та норм поводження особистості.

8.3. Освітня діяльність базується на принципах:

– якості освітніх послуг;

– ступеневості підготовки фахівців;

– задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх інтересів, здібностей та потреб суспільства;

– використання державних стандартів вищої освіти як обовязкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання;

– формування національних і загальнолюдських цінностей.

8.4. Цільові програми освітньої діяльності та засоби їх реалізації.

8.4.1. Кадрове забезпечення галузей промисловості через:

– формування якісного контингенту студентів;

– формування варіативної компоненти державних стандартів освіти з урахуванням потреб галузей;

– формування номенклатури напрямів і спеціальностей адекватно змінам ринкових умов;

– конкурентоспроможність випускників на ринку праці;

– підвищення якості освіти, оновлення форм організації навчального процесу;

– науково-методичне забезпечення навчального процесу як інформаційної моделі педагогічної системи;

– вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

– виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців відповідної кваліфікації.

8.4.2. Національне виховання через:

– забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання патріотизму і поваги до Конституції України;

– прищеплення студентам демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод, поваги до традицій, культури, віросповідання;

– стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя;

– сприяння високої мовної культури громадян, виховання поваги до державної мови та мов національних меншин України;

– формування нових життєвих орієнтирів особистості.

8.4.3. Забезпечення рівного доступу до здобуття освіти через:

– запровадження ефективної системи інформування громадськості про можливості здобуття вищої освіти;

– створення умов для здобуття безкоштовної вищої освіти на конкурсних засадах;

– створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами; дітьми, позбавленими батьківського піклування та дітьми-інвалідами;

– інтеграцію з іншими вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації;

– запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання.

8.4.4. Створення системи безперервної освіти через:

– забезпечення послідовності змісту та координації навчально-виховної діяльності;

– формування потреби та здатності особистості до самоосвіти;

– розроблення індивідуальних навчальних програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб.

8.4.5. Кадрове забезпечення навчального процесу через:

– відповідність кадрового забезпечення необхідним вимогам;

– стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних працівників.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТЕХНІКУМУ

9.1. Зміни та доповнення до Статуту технікуму вносяться за поданням педагогічної ради – вищим органом громадського самоврядування (загальними зборами трудового колективу).

9.2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються і погоджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ТЕХНІКУМУ

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) технікуму здійснюється згідно з чинним законодавством.

10.2. Ліквідація технікуму здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Міністерством освіти і науки України. До складу ліквідаційної комісії входять: представники Міністерства освіти і науки України та технікуму. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначає Міністерство освіти і науки України.

10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління технікумом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс технікуму і подає його Міністерству освіти і науки України на затвердження. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з технікумом, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

10.4. Під час ліквідації та реорганізації технікуму, вивільнюваним працівникам і особам, які навчаються в ньому, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства з питань праці та освіти.

Директор технікуму А.К. Похресник

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *